ข้าวแต๋นทิพตะวัน
 

ศิลปะพับผ้าขนหนู (พวงหรีด)
  
 

วัดหนองปลิง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
เทศบาลเมืองหนองปลิงมอบเงินฌาปนกิจ ต.หนองปลิง [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเม [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
 
อบต.ห้วยยั้ง รายงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.อ่างทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถรับ-ส่ง จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมแ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง อำนาจหน้าที่ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.อ่างทอง การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ตำบลนิคมทุ่ง [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประชาคม [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินดาต รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นครชุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
   
 
 
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]

 
 
    
 
 
กพ 0023.3/ว 5185 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 5184 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกั [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ.0023.5/ว5171 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ.0023.5/ว5167 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ.0023.5/ว5168 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลา [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ.0023.5/12273 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ.0023.5/ว5169 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ 0023.5/ว5170 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ [ 13 พ.ย. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 5156 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]     
กพ 0023.5/5109 ติดตามการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Laas ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5098 ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ฯ [ 8 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5085 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5060 1-โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 6 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5060 2-โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]   
กพ0023.5/ว5062 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2561 ]   
กพ0023.5/ว5061 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5046 1-ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5046 2-ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5046 3-ซักซ้อมแนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 5027 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯ [ 5 พ.ย. 2561 ]   

 
 
ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 659  ตอบ 0  
ประวัติเทศบาลเมืองหนองปลิง (1 มี.ค. 2560)    อ่าน 449  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 1432  ตอบ 0  
 
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แสนตอ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าแสงสว่าง​ หน้าบ้าน​ นายก.อบต.ดับ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้งยุคใหม่ ควรพัฒนาเทียบเท่าเทศบาล (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 2531  ตอบ 1
ทต.ไทรงาม ฟิตเนส (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นครชุม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.โนนพลวง แนะนำที่เที่ยวประเทศจีน (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การเผาถ่านในเขตเทศบาลแสนตอหมู่2 (4 พ.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 22883  ตอบ 183
ทต.ไทรงาม โปรดแก้ไขด่วน (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 597  ตอบ 3
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.ปากดง ขยะและกลิ่นในซอย (17 ต.ค. 2561)    อ่าน 689  ตอบ 3
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
   
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player