หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
กพ 0023.3/ว 3180 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 11 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว3216 การจัดสรรและการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 3215 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3184 โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3179 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3174 ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 2050
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player