หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
กพ 0023.5/ว 225 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ ว 2479 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด่อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ ว 2478 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ว 2477 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ ว 2476 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
กพ 0023.5/ ว2475 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 30 เม.ย. 2562 ]   
 
<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 2043
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player