หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.] 11 เม.ย. 2562
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542 11 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541 11 เม.ย. 2562
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2562
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518 11 เม.ย. 2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63 10 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517 10 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519 10 เม.ย. 2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514 10 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรมถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน กจ. 10 เม.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วม (เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1502 10 เม.ย. 2562
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/7499-7572 10 เม.ย. 2562
แจ้งพระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ .2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว15 10 เม.ย. 2562
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 10 เม.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 เม.ย. 2562
การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 เม.ย. 2562
โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 เม.ย. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1485 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2562
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1464 5 เม.ย. 2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1484 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2562
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 832
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player